The most common mistakes that leave you exposed to hackers

See what you should avoid

Οι περισσότεροι έχουν ακούσει τι πρέπει να κάνουν για να προστατευθούν από τους hackers, αλλά λίγοι ει αυτοί που γνωρίζουν τι ΔΕΝ πρέπει να κάνουν.

hackers, hackers, mistakes

When you enter the world of computers and the Internet, experienced users will advise you on the basic steps you should take to protect yourself from a breach. You will hear about the need to have a very good antivirus program, to install a firewall, to download valid and legal software and operating system and other tips.

But you will have to go a little deeper into the world of computers to receive the second wave of advice, which this time will be aimed not at what you should do, but what you should avoid. That is, what mistakes not to make.

Since none of us wants to become a victim of a hacker, it is good to be aware of the possible mistakes that we sometimes unknowingly make that increase the likelihood of such a thing happening. Even a tiny mistake can open a backdoor to hackers, so it's important to know what to avoid.

So let's look at a list of the top mistakes that will make you more vulnerable. The list is aimed at novice users who neither know how to recognize a difficult situation nor how to protect themselves even if they bypass the rules below.

The more advanced, if they want to help, just fill out the list in the comments with their own tips.

Use of public Wi-Fi networks

hackers, hackers, mistakes

When we're out and about in shops, restaurants, cafes and hotels, we have two ways to connect to the internet: using our mobile data or by connecting to a public Wi-Fi network.

But often, we don't want to consume our precious data, especially if we watch videos, make video calls, listen to music or play games. So public Wi-Fi becomes the seemingly wiser choice.

But public Wi-Fi is not very secure and can easily be exploited by the astute. For example, a hacker can intercept your connection over a public Wi-Fi network and view sensitive data such as login credentials or payment information.

In addition, a hacker can create his own Wi-Fi network and name it to look like an official free network, or a shop. When you log into it, you might think you're using the store's harmless network, but the hacker can see all the information you enter while you're online.

It is best to use a VPN when connecting to public Wi-Fi so that all your data remains encrypted. Note that using a free VPN to connect to public Wi-Fi is risky, as free VPNs themselves are not always reliable.

Infrequent scanning of devices

eset no update

Whether your lives are busy or you're just plain forgetful, many of you keep putting off essential things like scanning your device with an antivirus program.

Ειδικά στα κινητά τηλέφωνα που στα δωρεάν antivirus προγράμματα δεν υπάρχει η αυτόματη σάρωση όπως σε ένα , θα πρέπει να μην ξεχνάτε να σαρώνετε την συσκευή σας για επικίνδυνα αρχεία.

Without these scans, malware can enter your device and remain there without you ever knowing.

Unlike regular computers, mobile phone malware doesn't take effect immediately after being installed. Their owner has them idle until they enter a large enough amount of machines, then activates them.

Use a free VPN or antivirus

boy hacker

We all love free stuff. But there are some things that are worth the money, including antivirus and VPNs.

There is usually one or more reasons why an antivirus or VPN is free, as the majority of reputable companies charge an annual or monthly fee. When a given service doesn't charge you a single euro, they often look for other ways to make money, such as ads and data sales.

For example, a free VPN provider might fill their app with ads, making your experience both annoying and frustrating. If these ads happen to be part of an adware program, you may be at risk of opening a shady link or giving your information to a malicious developer.

Επιπλέον, οι προσωπικές σας πληροφορίες, η δραστηριότητα και άλλα εξαιρετικά ευαίσθητα δεδομένα ενδέχεται να πωληθούν σε τρίτους, εάν ο πάροχος που χρησιμοποιείτε έχει αναλάβει ένα τέτοιο εγχείρημα για να αποκομίσει κέρδος. Τα αρχεία καταγραφής VPN χρησιμοποιούνται συνήθως σε αυτές τις πωλήσεις δεδομένων.

In addition to that, free VPN and antivirus providers usually come with low-end features that simply aren't able to adequately protect you from malware and hackers.

Maybe your free antivirus can't detect certain types of malware, or your VPN software uses a weak form of encryption. Whatever the downside, it can put you at risk.

Using old software

facebook old

As with antivirus scans, many of you like to put off software updates simply because they are time-consuming. This is understandable, but using old versions of software can leave you with various vulnerabilities for hackers to exploit.

During software updates, bugs and vulnerabilities are often eliminated or fixed. In terms of security, this seals any loose spots that hackers might exploit to gain access to your accounts or devices.

If you frequently avoid updates, be it for your operating system or your applications, the chances of falling victim to a code vulnerability increase rapidly.

Opening unknown links or attachments

man holding his head

A malware can be spread through links and attachments, such as a link to download something interesting for free, either via email or via a message on social media.

Many malicious links can also lead to phishing sites designed to steal data you enter, thinking you're at a regular bank.

This is why you should always verify the legitimacy and security of a link or attachment before opening it.

There are websites that can check out a link, like the ScanURL, or Google Transparency Report or the Whole virus etc, which you can use for free to scan URLs.

Use of HTTP sites

https

Back in the day, HTTP (Hypertext Transfer Protocol) was the standard protocol used to send data over the internet. But now, HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) is the widely preferred choice, mainly because it is much more secure. This is because HTTPS encrypts the data, making it much more secure.

If the selected search engine shows two kinds of lock icons next to the website addresses, this is probably related to the transport protocol used.

Locked addresses use HTTPS, while unlocked addresses use HTTP. If you want to keep your transferred data secure, try to stick to HTTPS sites only.

Sharing flash drives

usb flash files

Flash drives don't just store benign files. These small pieces of hardware can also be used to spread malware.

This is why you should be very careful about the flash drives you plug into your computer. Sharing a flash drive with people you don't fully trust can be dangerous.

Equally dangerous is using a flash drive that has had another previous owner. It's best to either use your own flash drive that's brand new, scan it with your antivirus, or simply format the drive before using it.

And certainly don't use USB flash drives that you found "accidentally" on the street.

Not using two-factor authentication

2fa

Authentication, whether it's two-factor or multi-factor, is a great addition to your login process.

Whether you're logging into social media, or accessing your bank account online, using a two-factor authentication feature can add an extra layer of security and make it much harder for hackers to successfully target you.

Two-factor authentication requires you to verify your login attempt AND from another device or account. For example, to access your bank from a laptop you will need to verify that you are yourself through an authentication app on your mobile phone.

Alternatively, you may need to authenticate a login attempt to your email when trying to log in to Instagram. This takes a minute more of your valuable time but can mean the difference between protecting and exposing your account.

Download software and files from questionable source

hackers, hackers, mistakes

Can't find where to download a popular program for free? Having trouble accessing an app version that is compatible with your operating system? Such problems can often lead you to third-party websites when you want to install an app or download a file.

However, third-party websites may have malicious operators who want to hack your device through a seemingly innocent download.

Maybe a person wants to infects your device with a keylogger or burden you with adware that floods your screen with ads. Whatever the goal, a cybercriminal could put you and your data at risk by targeting you with fake downloads.

If possible, when you want to install something new it's best to stick to legitimate app stores and websites.

Common security pitfalls
It's easy to make any of the above mistakes and nothing might happen. But if "it goes wrong" the consequences can be terrible.

iGuRu.gr The Best Technology Site in Greecefgns

Subscribe to Blog by Email

Subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

hackers, hackers, mistakes

Written by Dimitris

Dimitris hates on Mondays .....

Leave a reply

Your email address is not published. Required fields are mentioned with *

Your message will not be published if:
1. Contains insulting, defamatory, racist, offensive or inappropriate comments.
2. Causes harm to minors.
3. It interferes with the privacy and individual and social rights of other users.
4. Advertises products or services or websites.
5. Contains personal information (address, phone, etc.).